REGULAMIN SERWISU WYWIESZKA.EU

SPIS TREŚCI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU
 4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
 5. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 6. KONTO UŻYTKOWNIKA,UŻYWANIE ADRESU EMAIL, ITP.
 7. OGÓLNE ZASADY PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ W SERWISIE
 8. ZAMIESZCZANIE I EDYCJA OGŁOSZEŃ W SERWISIE
 9. PŁATNOŚCI I AKTYWACJA USŁUGI
 10. PROMOWANIE OGŁOSZEŃ
 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 13. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
 14. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
  3. Umożliwienie korzystania z Serwisu jest Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na mocy umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem lub Użytkownikiem zarejestrowanym oraz na podstawie Regulaminu.
  4. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie, jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
  5. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
   Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
  6. Każdy Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
  7. Każdy Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§2 DEFINICJE

Pojęciom, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, nadaje się następujące znaczenie:

Administrator Danych Osobowych – Mariusz Kłosek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Kłosek Partner Security z siedzibą w Raciborzu przy ul. Łąkowa 8, (47-400 Racibórz), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6391820399, REGON: 278127653, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: 697 370 545.

Hasło - ustalony przez Użytkownika zarejestrowanego, umożliwiający mu dostęp do Konta Użytkownika, unikalny ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, który powinien być przechowywany w poufności i nie może być udostępniany bez upoważnienia osobom trzecim.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. nr 16, poz. 93).

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Użytkownika - część Serwisu coszukamy.pl dostępna dla Użytkownika zarejestrowanego po zalogowaniu, stanowiąca zasób danych Użytkownika zarejestrowanego i informacje o jego działaniach w Serwisie.

Login inaczej nazwa użytkownika - ustalony przez Użytkownika zarejestrowanego jego indywidualny identyfikator (adres e-mail), używany później do komunikacji pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem zarejestrowanym, i wymagany wraz z Hasłem do dokonania Rejestracji, oraz korzystania z Konta Użytkownika.

Ogłoszenie – zredagowane przez użytkownika zarejestrowanego ogłoszenie w ramach kategorii dostępnych w Serwisie, opublikowane w Serwisie za pośrednictwem witryny pod adresem internetowym wywieszka.eu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z wszelkimi załącznikami, do których on się odwołuje.

Rejestracja - zespół czynności składających się na proces zakładania Konta Użytkownika, polegających na prawidłowym wypełnieniu on-line formularza dostępnego w Serwisie.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – serwis internetowy pod nazwą wywieszka.eu dostępny pod adresem internetowym wywieszka.eu, prowadzony przez Usługodawcę, umożliwiający korzystanie z Usług.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Usługodawca – Mariusz Kłosek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Kłosek Partner Security z siedzibą w Raciborzu przy ul. Łąkowa 8, (47-400 Racibórz), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6391820399, REGON: 278127653, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , numer telefonu: 697 370 545, będąca właścicielem Serwisu.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.)

Użytkownik - podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej), który spełnia warunki Regulaminu i korzysta z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, ale nie posiada lub nie używa Konta Użytkownika w Serwisie.

Użytkownik zarejestrowany - podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej), który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji w Serwisie, w wyniku czego utworzone zostało dla niego Konto Użytkownika zabezpieczone Hasłem.§3 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

  1. Usługodawca świadczy za pomocą Serwisu usługi polegające na:
   1. 1.1. odpłatnym lub nieodpłatnym publikowaniu Ogłoszeń za pośrednictwem Serwisu;
   2. 1.2. odpłatnym lub nieodpłatnym promowaniu Ogłoszeń publikowanych w Serwisie;
   3. 1.3. odpłatnej lub nieodpłatnej możliwości przeglądania i odczytywania przez Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę;
   4. 1.4. nieodpłatnej możliwości zakładania w Serwisie Konta Użytkownika;
   5. 1.5. nieodpłatnej możliwości kontaktowania się za pomocą poczty elektronicznej z innymi stronami używającymi Serwisu.
  2. Wysokość i rodzaj opłat pobieranych przez Usługodawcę za świadczenie Usług, określa Cennik, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu..
  3. Usługodawca jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie informacji o promocjach w zakresie świadczonych usług.§4 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, Użytkownicy oraz Użytkownicy zarejestrowani powinni dysponować:

                                 1.1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

                                 1.2. przeglądarką internetową w wersji co najmniej: Google Chrome 56.0 lub Mozilla FireFox 51 lub Opera 43.0 lub Safari 8.0 lub Microsoft Edge 38 lub Internet Explorer 11 lub nowszą, obsługującą technologie cookies;

                                 1.3. aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).

2. Korzystanie z Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java Script oraz akceptacji plików cookies.

3. Usługodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia usług Serwisu jeśli system teleinformatyczny Użytkownika czy Użytkownika zarejestrowanego nie spełnia określonych w pkt IV wymagań. W szczególności Użytkownik ani Użytkownik zarejestrowany nie ma prawa zgłaszać czy dochodzić z tego tytułu roszczeń.§5 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. Z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu mogą korzystać Użytkownicy oraz Użytkownicy zarejestrowani.
  2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
  3. Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
  4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.) - o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na stronie Serwisu.
  5. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nieodpłatnych łącznie wyniosły nie więcej niż 120 godzin w miesiącu, zaś w świadczeniu Usług odpłatnych nie więcej niż 10 % czasu, za jaki opłacona została dana Usługa.
  6. Korzystając z Serwisu, Użytkownicy oraz Użytkownicy zarejestrowani obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjmowanymi zasadami postępowania odnoszącymi się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (Netykieta).
  7. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy oraz osób trzecich.
  8. Zabronione jest zamieszczanie podanych poniżej rodzajów ogłoszeń. Ogłoszenia takie będą z Serwisu usuwane:

8.1. Ogłoszenia dotyczące kojarzenia par, usług randkowych itp.

8.2. Ogłoszenia niezgodne tematycznie z kategorią w której są zamieszczone.

8.3. Ogłoszenia zawierające przemoc, swastykę , nawołującą do nienawiści wobec innego człowieka,łamiące prawa człowieka

8.4. Ogłoszenia zawierające nielegalne oprogramowanie (w tym oprogramowanie łamiące zabezpieczenia innych programów)

8.4.1 Ogłoszenia które zawierają linki do już aktywowanego oprogramowania lub tzw. “Portable” czyli przenośne (w tym również “USB Key”) (Pod warunkiem że są sprzedawane wraz z oryginalnym urządzeniem nabytym od producenta oraz że producent sprzedaje je jako przenośne aplikacje)

8.5. Ogłoszenia zawierające szkodliwe oprogramowanie

8.6. Ogłoszenia które łamią prawa autorskie/EULA (End User License Agreement)/Licencję producenta/MSDN (Microsoft Developer Network)

8.7. Ogłoszenia które zawierają elementy dozwolone od lat +18

8.8. Ogłoszenia fikcyjne w tym sprzedaż nieistniejących rzeczy

8.9. Ogłoszenia które sugerują że są sprzedawane jako oficjalne usługodawcy

8.9.1 w tym ogłoszenia w których jest mowa że jest oficjalnym partnerem danej firmy (pod warunkiem że osoba ma zgodą od producenta itd)  1. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
  2. Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek.
  3. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w Serwisie, a nie pochodzące od Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego, są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
  4. Użytkownicy zarejestrowani są zobowiązani do zabezpieczenia Loginu i Hasła przed dostępem osób nieuprawnionych a Użytkownik do zabezpieczenia kodu autoryzacji jeśli ma taki aktualnie przyznany.
  5. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego adresu e-mail, Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest podać swój aktualny adres e-mail, taki pod którym odbiera korespondencję. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest, w przypadku zmiany swojego adresu emailowego, do niezwłocznego zaktualizowania tego adresu w Serwisie za pomocą dostępnych mu na mocy Regulaminu procedur. Użytkownicy oraz Użytkownicy zarejestrowani są zobowiązani do zabezpieczenia adresu e-mail przed dostępem osób nieuprawnionych.
  6. Użytkownik zarejestrowany może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Usługodawcy na podany przez siebie adres e-mail, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy treści takiego oświadczenia w formularzu znajdującym się w zakładkach Rejestracja oraz Moje Konto. Może też w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych zmieniając odpowiednie pole w tym formularzu.
  7. Usługodawca nie udziela gwarancji na Usługi oraz nie przewiduje dla nich usług posprzedażnych.
  8. Usługodawca nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników lub Użytkowników zarejestrowanych oraz w sporach powstałych między nimi.
  9. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami lub Użytkownikami zarejestrowanymi oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami lub Użytkownikami zarejestrowanymi.§6 KONTO UŻYTKOWNIKA, UŻYWANIE ADRESU EMAIL, ITP.

  1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik jest obowiązany dokonać jednorazowej Rejestracji.
  2. Rejestracja jest bezpłatna i nie jest konieczna do korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej w stosunku do poszczególnych usług.
  3. W procesie Rejestracji Użytkownik:

3.1. wypełnia formularz on-line poprzez podanie zgodnych z aktualnym stanem następujących danych: adresu e-mail który będzie używany jako Login, Hasła oraz ewentualnie dodatkowo imienia, nazwiska, firmy lub organizacji, numeru telefonu a także ewentualne zaznaczenie innych pól;

3.2 w celu otrzymania faktur vat (automatycznie) wymagane jest ustawienie pola “Wystaw fakturę” na Tak oraz wypełnienie adresu w przypadku firmy prosimy wprowadzić numer NIP (w każdej chwili możesz to zmienić w Edycji Profilu)

3.3. zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować go.

  1. Usługodawca w odpowiedzi wysyła email z linkiem aktywacji Rejestracji na adres email wskazany przez Użytkownika w procesie Rejestracji.
  2. Kliknięcie przez Użytkownika w link aktywacyjny powoduje aktywowanie Konta Użytkownika.
  3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta Użytkownika następuje z chwilą aktywowania Konta Użytkownika w Serwisie.
  4. Wypełniając formularz Rejestracji Użytkownik oświadcza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Użytkownik może również dobrowolnie wyrazić zgodę na przesyłanie ofert handlowych, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, nie warunkuje to jednak możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  5. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość w dowolnej chwili logowania się do swojego Konta Użytkownika przy użyciu Loginu i Hasła.
  6. Użytkownik zarejestrowany jest uprawniony w dowolnej chwili do zmiany Hasła po zalogowaniu się do przypisanego mu Konta Użytkownika.
  7. Za pośrednictwem Konta Użytkownika Użytkownik zarejestrowany jest uprawniony do:

7.1. zarządzania wszystkimi swoimi Ogłoszeniami opublikowanymi w Serwisie poprzez ich wyświetlanie, edytowanie, usuwanie, promowanie, dodawanie nowych Ogłoszeń;

7.2. modyfikowania danych wprowadzonych w procesie Rejestracji lub później (za pomocą formularza Moje Konto), w tym Hasła;

7.3. usuwania Konta Użytkownika wraz ze wszystkimi ‘danymi’, w tym Ogłoszeniami opublikowanymi odpłatnie oraz nieodpłatnie, a także wykupionym promowaniem Ogłoszeń. W przypadku gdy do usunięcia Konta Użytkownika dojdzie przed zakończeniem okresu publikacji Ogłoszenia odpłatnego bądź promowanego odpłatnie, pobrana opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.

7.4. Do zakupu dodatkowego pakietu punktów,planów subskrypcji,odnowień ogłoszenia oraz promocji

  1. Użytkownik zarejestrowany jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Użytkownika zarejestrowanego znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik zarejestrowany ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Użytkownika zarejestrowanego Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym a także związane z korzystaniem z Loginu i Hasła Użytkownika zarejestrowanego przez osoby trzecie nawet bez wiedzy i wbrew woli tego Użytkownika.
  2. Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie adresu e-mail wskazanego przez siebie w celu korzystania z Serwisu a Użytkownik także kodu autoryzacyjnego otrzymanego w trakcie zamieszczania ogłoszenia. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż z adresu e-mail czy kodu autoryzacyjnego mogą korzystać osoby nieuprawnione, Użytkownik czy Użytkownik zarejestrowany ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z udostępnieniem przez Użytkownika czy Użytkownika zarejestrowanego adresu e-mail czy kodu autoryzacyjnego osobom nieuprawnionym a także związane z korzystaniem z adresu e-mail czy kodu autoryzacyjnego Użytkownika czy Użytkownika zarejestrowanego przez osoby trzecie nawet bez wiedzy i wbrew woli Użytkownika czy Użytkownika zarejestrowanego.
  3. Usługa Konto Użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia swojego Konta poprzez wysłania do nas na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. prośby o usunięcie konta z portalu
  4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta Użytkownika w przypadku braku jakiejkolwiek w nim aktywności przez co najmniej 180 dni od ostatniej aktywności.§7 OGÓLNE ZASADY PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ W SERWISIE

  1. Ogłoszenia publikowane za pośrednictwem Serwisu nie stanowią oferty tylko zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  2. Treść Ogłoszeń publikowanych w Serwisie jest samodzielnie redagowana przez Użytkowników zarejestrowanych.
  3. Ogłoszenie powinno zostać dodane przez użytkownika zarejestrowanego w odpowiedniej kategorii znajdującej się w Serwisie, powiązanej tematycznie z treścią Ogłoszenia.
  4. Usługodawca umożliwiając publikację Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do zmiany wybranej przez Użytkownika zarejestrowanego kategorii lub podkategorii Ogłoszenia, a także jej nazwy, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem. Może też zmienić kategorię ogłoszenia w przypadku rozbudowy Serwisu skutkującej powstaniem nowych kategorii Ogłoszeń, o czym wtedy niezwłocznie poinformuje Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego.
  5. Użytkownik zarejestrowany może usunąć Ogłoszenie, jeśli nie zgadza się z jego przyporządkowaniem do danej kategorii lub podkategorii dokonanym przez Usługodawcę. W przypadku realizacji powyższego uprawnienia tj. usunięcia przez Użytkownika zarejestrowanego Ogłoszenia odpłatnego lub promowanego odpłatnie, Użytkownikowi lub Użytkownikowi zarejestrowanemu może zostać zwrócona część opłaty za niewykorzystany czas/ okres usługi.
  6. Użytkownik zarejestrowany po dodaniu Ogłoszenia ma możliwości zmiany jego kategorii.
  7. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej tej samej rzeczy/usługi/zlecenia lub ich wielokrotności itp., niezależnie od wybranej kategorii.
  8. Użytkownik zarejestrowany nie powinien zamieszczać tego samego w istocie ogłoszenia wielokrotnie. Serwis Wywieszka.EU zastrzega sobie prawo oceny i decyzji czy dane ogłoszenia są w istocie tym samym ogłoszeniem. W przypadku gdy uzna, że takie są, może według uznania Administratora, może  je usunąć.
  9. Użytkownik zarejestrowany ponosi odpowiedzialność za treść redagowanych przez siebie Ogłoszeń. Użytkownik zarejestrowany oświadcza, iż publikacja Ogłoszenia nie narusza praw osób trzecich.
  10. W każdym przypadku, w którym Ogłoszenie lub załączony do niego materiał stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji na korzystanie z tego utworu na następujących polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  11. Licencja, o której mowa w ust. 11 powyżej, zostaje udzielona z chwilą publikacji Ogłoszenia, na cały okres świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
  12. Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany zezwala nieodpłatnie Usługodawcy na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu, tj. w szczególności na jego modyfikowanie, dokonywanie w nim skrótów i zmian redakcyjnych, z prawem dalszego udzielania takiego zezwolenia, a także na włączanie do utworu treści pochodzących od Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego lub włączanie utworu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego - w zakresie opisanym w ust. 7 powyżej.
  13. Niedopuszczalne jest publikowanie w Serwisie w szczególności:

13.1. wulgaryzmów, pornografii, treści nieobyczajnych

13.2. przekazów stanowiących reklamę ukrytą;

13.3. odesłań do innych stron internetowych, używania plików „cookies”, tworzenia formularzy;

13.4. pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że publikacja taka będzie mieścić się w granicach cytatu;

13.5. treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, prawa autorskie osób trzecich;

13.6. treści naruszających dobra osobiste osób trzecich;

13.7. treści stanowiących formę przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszających prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególności hakerstwa, crackingu lub phreakingu;

13.8. treści zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, „konie trojańskie", dane zawierające „pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;

13.9. treści pisanych w językach innych niż polski, chyba że w części Serwisu specjalnie do tego przeznaczonej, oraz treści zawierających elementy języka JavaScript oraz innych języków programowania.

13.10. Niedopuszczalne jest publikowanie w Serwisie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.

13.11. Każdy, kto zobaczy że zamieszczone treści w Serwisie przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, powinien poinformować niezwłocznie Usługodawcę o tym fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści pocztą elektroniczną na następujący adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .§8 ZAMIESZCZANIE I EDYCJA OGŁOSZEŃ W SERWISIE

  1. Usługa publikacji Ogłoszenia w Serwisie jest świadczona przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie przez czas oznaczony.
  2. Wysokość opłat za Usługi określa Cennik stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  3. Zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie przez Użytkownika zarejestrowanego wymaga:

3.1. zalogowania się w Serwisie przez Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie Loginu oraz Hasła;

3.2. wypełnienia dostępnego w Serwisie w danej kategorii Ogłoszeń formularza on-line, co stanowi zredagowanie treści Ogłoszenia;

3.3. akceptacji treści Ogłoszenia poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego zwrotem „Dodaj ogłoszenie”;

3.4. ewentualnej akceptacji treści nowej wersji Regulaminu Serwisu, jeśli tej wersji wcześniej nie zaakceptował;

3.5. dokonania zapłaty jeśli taka jest przewidziana.

4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, spełniające wymogi niniejszego Regulaminu, publikowane jest niezwłocznie po przesłaniu Ogłoszenia na serwer Usługodawcy i spełnieniu wszystkich warunków z pkt 3.

5. Użytkownicy zarejestrowani z chwilą publikacji Ogłoszenia w Serwisie zostają zawiadomieni, że Ogłoszenie zostało dodane do Serwisu oraz o numerze Ogłoszenia. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi publikacji Ogłoszenia za pośrednictwem Serwisu.

6. W okresie publikacji Ogłoszenia zwykłego Użytkownik zarejestrowany za pośrednictwem Konta Użytkownika może modyfikować treść Ogłoszenia, usunąć Ogłoszenie oraz dokonać wyboru Usług promocji Ogłoszenia.§9 PŁATNOŚCI I AKTYWACJA USŁUGI

  1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu są świadczone odpłatnie lub nieodpłatnie.
  2. Uiszczenie opłaty za Usługi świadczone odpłatnie przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu następuje z góry.
  3. Wysokość opłat oraz dostępne aktualnie metody płatności za Usługi określa Cennik stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  4. Użytkownik zarejestrowany najpóźniej w chwili zawierania umowy o świadczenie Usługi odpłatnej wyraźnie potwierdza, że wie, iż zawarcie umowy z Usługodawcą pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
  5. Użytkownik zarejestrowany najpóźniej w chwili rozpoczęcia procesu zamieszczania Ogłoszenia płatnego zostaje poinformowany przez Usługodawcę o akceptowanych sposobach płatności.
  6. Aktywacja Usług następuje poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) za pomocą metod opisanych w Cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.§10 PROMOWANIE OGŁOSZEŃ

  1. Usługodawca może świadczyć odpłatnie przez czas oznaczony Usługi promowania Ogłoszeń za pośrednictwem Serwisu.
  2. Zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług dodatkowych w postaci promowania Ogłoszeń oraz ceny tychże Usług zostały określone w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.§11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego.
  2. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy świadczenia Usług ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego z wyłączeniem utraconych korzyści.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

3.1. szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników i Użytkowników zarejestrowanych w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie Hasła lub Loginu, ujawnianie danych osobowych;

3.2. szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia Konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;

3.3. szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych, itp.;

3.4. szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego;

3.5. szkody spowodowane działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, sieci, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Usługodawcy;

3.6. treść Ogłoszeń i zdjęć oraz innych materiałów zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników i Użytkowników zarejestrowanych;

3.7. zdolność Użytkowników i Użytkowników zarejestrowanych do zawarcia umów, których dotyczą Ogłoszenia;

3.8. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia;

3.9. sposób wykonywania umów zawieranych w wyniku zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie;

3.10. oświadczenia składane przez strony umowy zawartej w wyniku zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie;

3.11. działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Użytkowników i Użytkowników zarejestrowanych, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę;

3.12. zaniechanie weryfikowania przez Użytkowników i Użytkowników zarejestrowanych wiadomości kwalifikowanych przez programy pocztowe jako „spam”;

3.13. za szkody spowodowane udostępnieniem przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego osobom nieuprawnionym swojego Loginu, Hasła, podanego adresu email czy uzyskanego przez siebie kodu autoryzacyjnego;

3.14. za szkody spowodowane uzyskaniem dostępu do Loginu, Hasła, podanego adresu email lub kodu autoryzacyjnego Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego przez osoby nieuprawnione nawet bez wiedzy i zgody Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego;

4.Usługodawca ma prawo do zmodyfikowania lub usunięcia Ogłoszenia, zdjęcia lub innego materiału, jeżeli naruszają one postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, w szczególności gdy zawierają treści:

4.1. powszechnie uznane za obraźliwe,

4.2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

4.3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

4.4. naruszające dobre imię lub renomę Usługodawcy, Użytkowników, Użytkowników zarejestrowanych lub osób trzecich,

4.5. wprowadzające w błąd.§12 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany jest uprawniony do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usługi w terminie 14 dni licząc od dnia następnego po upływie okresu publikacji Ogłoszenia lub licząc od dnia następnego po dniu, w którym termin publikacji Ogłoszenia w Serwisie powinien się zakończyć.
  2. Reklamacje należy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie listem poleconym na adres: Mariusz Kłosek Partner Security, ul. Łąkowa 8, 47-400 Racibórz.
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, adres e-mail Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego składającego reklamację oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
   • Możemy odrzucić twoją reklamację jeśli ona nie dotyczy usług sprzedawanych przez nas
  4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 16 dni od dnia jej otrzymania. O rezultacie Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez składającego reklamację.
  5. Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany będący Konsumentem ma następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

5.1. Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie Usług;

5.2. Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem lub Użytkownikiem zarejestrowanym a Usługodawcą;

5.3. Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

5.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający zwrot całości lub części pobranej opłaty za Usługę, kwota zostanie zwrócona na wskazany przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego rachunek bankowy.§13 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

  1. Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny.
  2. Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany odstępuje od umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może być złożone na formularzu zdefiniowanym w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi lub Użytkownikowi zarejestrowanemu otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem internetu.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: Mariusz Kłosek Partner Security,, ul. Łąkowa 8, 47-400 Racibórz, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
  4. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą, jeżeli natomiast Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, wówczas oferta ta przestaje wiązać.
  5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 16 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Użytkownikowi lub Użytkownikowi zarejestrowanemu wszystkie dokonane przez niego płatności z tym zastrzeżeniem, że jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło w trakcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę, Usługodawca zwraca Użytkownikowi lub Użytkownikowi zarejestrowanemu dokonane przez niego płatności proporcjonalnie pomniejszone, tj. z uwzględnieniem czasu, w którym Usługa była świadczona zanim Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany odstąpił od umowy.
  6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany, chyba że Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi lub Użytkownikowi zarejestrowanemu w przypadku, w którym Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.§14 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

  1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu albo usunięcia Konta Użytkownika albo rezygnacji z otrzymywania Newslettera albo z upływem okresu publikacji Ogłoszenia.
  2. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została dana Usługa.
  3. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów o świadczenie Usług i do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika lub usunięcia Konta Użytkownika korzystającego z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wypowiedzenie dokonane w takiej sytuacji przez Usługodawcę wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego z Usługodawcą na wszystkie Usługi świadczone w Serwisie i może wiązać się z usunięciem wszelkich danych Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego, w tym jego ogłoszeń, z bazy danych Usługodawcy.
  4. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu Konta Użytkownika z Serwisu wskutek naruszenia przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi oraz Użytkownikowi zarejestrowanemu odbywać się będzie poprzez umieszczenie jego treści na stronie Serwisu i zamieszczenie na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie regulaminu.
  3. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę jednakże nie krótszym niż 10 dni od dnia w którym na stronie Serwisu pojawiła się informacja o zmianie Regulaminu.
  4. Korzystanie przez Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego z Serwisu po wprowadzeniu zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
  5. Do Ogłoszeń opublikowanych przed wejściem w życie zmian stosuje się treść Regulaminu obowiązującego w chwili publikacji Ogłoszenia.
  6. Ponadto o zmianie Regulaminu Użytkownicy oraz Użytkownicy zarejestrowani mogą zostać dodatkowo powiadomieni przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres wskazany podczas publikowania Ogłoszenia) wiadomości e-mail wraz z linkiem będącym odnośnikiem do treści nowego regulaminu.
  7. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu.
  8. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.
  9. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.
  10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  11. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikami i Użytkownikami zarejestrowanymi umów o świadczenie Usług.
  12. Załączniki::

12.1. Załącznik nr 1 - Wzór odstąpienia od umowy o świadczenie Usług;

12.2. Załącznik nr 2 - Polityka Prywatności i stosowania plików „cookies”;

12.3. Załącznik nr 3 - Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.09.2020.

14. Administrator serwisu używa do komunikacji z użytkownikami tylko i wyłącznie podane niżej adresy email:

admin@wywieszka.eu (Właściciele)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Administratorzy)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Biuro Obsługi Klienta)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (tylko do wysyłania faktur)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Te adresy są używane tylko do wysyłania powiadomień)

W przypadku otrzymania wiadomości email z innego adresu pocztowego dotyczącego Serwisu, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jego treści.

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

 ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Należy wysłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Wzór:

– Adresat:
Mariusz Kłosek - Partner Security

47-400 Racibórz
Ul. Łąkowa 8
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) :
... krótki opis

– Login / adres email używany przy korzystaniu z serwisu Wywieszka.eu  mający związek z umową
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW "COOKIES"

 • Pliki „cookies”

  1. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" (tzw. „ciasteczka”), które podczas korzystania przez Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych z Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego.
  2. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych.
  3. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
  4. Każdy Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików „cookies” w tym wyłączyć je. Usługodawca wskazuje jednak, że wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
  5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

5.1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

5.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy oraz Użytkownicy zarejestrowani korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5.3. utrzymania sesji Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

6.1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

6.2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

6.3. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom oraz Użytkownikom zarejestrowanym treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Mariusz Kłosek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Kłosek Partner Security z siedzibą w Raciborzu przy ul. Łąkowa 8, (47-400 Racibórz), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6391820399, REGON: 278127653, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: 697 370 545.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktu, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
  3. Ponadto dane przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych oraz prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, kontaktu – w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za zgodą - przez e-mail oraz telefon, obsługi zapytań przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacją należności, przechowywaniem danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnieniem rozliczalności zgodnej z RODO.
  4. Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Administratora w realizacji świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).
  5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do żadnego państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Przechowujemy również dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
  7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Swoje prawa możesz realizować:

a)w przypadku żądania sprostowania danych gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

b)w przypadku żądania usunięcia danych gdy: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, a Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

c)w przypadku żądania ograniczenia przetwarzania danych gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte, Twoje dane nie będą już Administratorowi potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

d)w przypadku żądania przeniesienia danych gdy: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;

e)w przypadku żądania sprzeciwu gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś, Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 8. Masz również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Ciebie dotyczą narusza przepisy RODO.

 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. utworzenia konta, dodania ogłoszenia, przesyłania informacji handlowych - jeśli ich nam nie podasz nie będziemy mogli świadczyć usług drogą elektroniczną.

10. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

11. Administrator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego z Usługi (dane eksploatacyjne):

11.1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego nadawane na podstawie danych;

11.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany;

11.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;

11.4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego z Usług.

12. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych, zasadą minimalizacji danych, zasadą prawidłowości danych, zasadą ograniczenia przechowania danych, zasadą integralności i poufności danych oraz rozliczalności.

13. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

14. Usługodawca zastrzega prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności i stosowania plików „cookies” poprzez opublikowanie nowej wersji dokumentu: ‘Polityka prywatności i stosowania plików „cookies” ‘ na stronie internetowej Serwisu.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi

Usługodawca, stosownie do art. 6 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
Informacja dotyczy zagrożeń potencjalnych, które jednak powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Usługodawcę systemów zabezpieczających infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Do potencjalnych zagrożeń można zaliczyć:

  1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
  2. możliwość działania szkodliwego oprogramowania;
  3. możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne;
  4. możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;
  5. możliwość zarażenia systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowania tworzone w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy, konie trojańskie czy robaki;


Usługodawca zaleca, aby każdy Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany dbał o bezpieczeństwo własnego komputera, poprzez stosowanie programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów oraz osobistą zaporą ogniową (ang. Firewall).

Usługodawca, zgodnie z art. 6 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany określone zostały w Polityce prywatności oraz stosowania plików „cookies”.